Pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašas

1. UAB ,,PRIMA LINE“ (toliau tekste – Bendrovė), teikdama pašto paslaugas, laikosi Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Pašto paslaugos teikimo taisyklių ir kitų pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2. Pašto paslaugų teikimo tvarka:

2.1. užsakymo gavimas telefonu (+370 685 45050), arba elektroniniu paštu (info@primaline.eu),

2.2. krovinio važtaraščio suformavimas,

2.3. siuntos paėmimas iš siuntėjo (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

2.4. paimtos siuntos atvežimas į terminalą Kaune, Panevėžyje arba Klaipėdoje,

2.5. siuntų maršrutizavimas terminale pagal kryptį (atsakingas sandėlio vadovas),

2.6. siuntos pristatymas gavėjui (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

2.7. krovinio važtaraščio arba nepristatytos siuntos grąžinimas į terminalą.

Teikdama pašto paslaugas Bendrovė privalo:

3.1. siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai arba įdėti į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, — apie tai pranešti gavėjui;

3.2. siuntas, adresuotas asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatyti administracijai arba jos įgaliotiems asmenims;

3.3. saugoti siuntą, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, 2 mėnesius; jeigu per nustatytą laiką siuntėjas (gavėjas) siuntos neatsiima, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, pašto paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn; prie pranešimo pridedama pašto paslaugos teikėjo žyma, kad siuntėjas (gavėjas) kviečiamas atsiimti pašto siuntos neatvyko arba siuntos atsisakė;

3.4. 6 mėnesius nuo pašto siuntos pateikimo dienos saugoti dokumentus, patvirtinančius pašto siuntos pateikimą gavėjui, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas, pašto siuntos įteikimo data, adresas, siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė; kai kyla ginčas tarp Bendrovės ir naudotojų dėl pašto siuntos pateikimo, šiame punkte nurodytus dokumentus Bendrovė privalo saugoti iki ginčo išsprendimo dienos (atsakingas sandėlio vadovas);

3.5. grąžinti siuntėjui nepristatytas ar neįteiktas gavėjui siuntas, kai nutraukia pašto paslaugos teikimo veiklą;

3.6. teikti informaciją apie pašto paslaugos teikėjo pavadinimą, teisinį statusą, teisinę formą, buveinės adresą, registro pavadinimą, registracijos kodą arba lygiaverčius identifikacijos duomenis iš registro, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, kontaktinius duomenis (korespondencijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), darbo laiką;

3.7. sudaryti galimybę naudotojams su juo susisiekti buveinės adresu, telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;

3.8. viešai skelbti šį aprašą, informaciją apie teikiamas pašto paslaugos rūšis, jų teikimo sąlygas, pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, įskaitant pašto paslaugos tarifus, ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga;

3.9. viešai skelbti informaciją apie pašto paslaugos teikimo vietas;

3.10. naudotojams garantuoti susirašinėjimo slaptumą;

3.11. bet kuriuo laiku teikti informaciją apie pašto siuntos buvimo vietą (atsakingas sandėlio vadovas, mob. tel.: +370 640 39566 (Kaune, Panevėžyje), +370 699 75194 (Klaipėdoje);

3.12. atsakyti į naudotojo su pašto paslaugos teikimu susijusį skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos (atsakingas darbo proceso kontrolės vadovas, mob. tel. +370 657 23232):

3.13. prie siuntos pridėti važtaraštį, pagal kurį būtų galima nustatyti pašto paslaugos teikėją, pašto paslaugos teikimo vietą (adresą), kur naudotojas galėtų kreiptis, siuntos priėmimo siųsti datą ir pristatymo gavėjui datą;

3.14. Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Pašto paslaugos teikimo taisyklių ir kitų pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu teikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ataskaitas apie suteiktą pašto paslaugą (atsakingas darbo proceso kontrolės vadovas, mob. tel. +370 657 23232).
4. Už šios tvarkos pažeidimus darbuotojai atsako Bendrovės vidaus tvarkos taisyklių ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.